Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này liên quan đến việc thu nhận, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân bởi bất kỳ thành viên nào của CTy TNHH Banker Link ( “Banker Link”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Dữ Liệu Cá Nhân là những thông tin liên quan đến một cá nhân (“khách hàng” hoặc “của khách hàng” hoặc “thuộc về khách hàng”). Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm mọi thông tin chi tiết mà chúng tôi nắm giữ hoặc thu thập được về khách hàng, trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các giao dịch của khách hàng, các giao dịch mà khác hàng thực hiện, thông tin tài chính, các tương tác và giao dịch với chúng tôi, bao gồm thông tin nhận được từ bên thứ ba và thông tin thu thập được thông qua việc khách hàng sử dụng trang web của chúng tôi và các dịch vụ ngân hàng điện tử của chúng tôi.

Mục đích chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân thuộc về khách hàng

Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân thuộc về khách hàng vì những mục đích sau:
• xử lý các yêu cầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ, tiến hành các lệnh thanh toán, giao dịch và hoàn tất các chỉ thị hoặc yêu cầu;
• cung cấp sản phẩm và dịch vụ (bao gồm dịch vụ ngân hàng điện tử);
• thẩm định tính phù hợp khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ;
• các mục đích nghiệp vụ;
• phân tích thống kê, bao gồm phân tích hành vi ứng xử và tiểu sử cá nhân;
• xác lập, tiếp tục và quản lý quan hệ đối với khách hàng và tài khoản;
• tiến hành nghiên cứu và khảo sát thị trường để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
• vì mục đích marketing, chương trình khuyến mại, thi có thưởng và rút thăm may mắn;
• nhằm phục vụ việc ngăn chặn, nhận biết, điều tra và truy tố trách nhiệm hình sự tại bất kỳ lãnh thổ nào (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc rửa tiền, khủng bố, lừa đảo hoặc các tội phạm tài chính khác);
• xác minh danh tính, xử phạt cấp chính phủ, xác minh lý lịch và kiểm tra toàn diện;
• tuân thủ: luật quốc gia hoặc pháp luật quốc tế, quy định, quy tắc nghề nghiệp, hướng dẫn, phán quyết hoặc lệnh của tòa án, thỏa thuận giữa bất kỳ thành viên nào của Banker Link với bất kỳ cơ quan nhà nước, cơ quan công quyền, hoặc cơ quan thi hành án; chính sách (bao gồm các chính sách của Banker Link), thông lệ ngành, trừng phạt hoặc cấm vận cấp chính phủ, yêu cầu về báo cáo theo pháp luật về trừng phạt kinh tế, và theo lệnh hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan nhà nước, cơ quan công quyền, tòa án, trọng tài, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan quản lý ngoại hối;
• tìm kiếm tư vấn chuyên nghiệp, bao gồm, liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý (gồm cả các thủ tục pháp lý tiềm tàng), để được cung cấp tư vấn pháp lý hoặc để thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ các quyền luật định;

Đối tượng có thể được chúng tôi tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Bất kỳ thành viên nào của Banker Link, bao gồm nhân viên, người lao động, đại lý và bên tư vấn của chúng tôi, có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các bên nêu dưới đây theo các mục đích xác nhận bên trên:
• bất kỳ thành viên nào Banker Link, bao gồm bất kỳ nhân viên, người lao động, đại lý hoặc giám đốc của các thành viên này;
• chuyên gia tư vấn (bao gồm kiểm toán viên), bên cung cấp dịch vụ của bên thứ ba, đại lý hoặc nhà thầu độc lập cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Banker Link;
• bất kỳ người nào mà luật quốc gia hoặc pháp luật quốc tế, quy định hoặc các văn bản hiện hành khác cho phép hoặc yêu cầu phải tiết lộ thông tin cho họ;
• bất kỳ tòa án, trọng tài, cơ quan công quyền, cơ quan thi hành án, cơ quan quản lý ngoại hối, cơ quan thuế, hoặc các cơ quan nhà nước khác (bao gồm các cơ quan nhà nước điều tra hành vi vi phạm hoặc tội phạm) hoặc các cán bộ của các cơ quan này;
• bất kỳ đại diện thu hồi nợ, trung tâm thông tin tín dụng hoặc tổ chức tham khảo tín dụng, cơ quan xếp hạn tín dụng, cơ quan truyền thông, công ty bảo hiểm hoặc công ty môi giới bảo hiểm, nhà cung cấp dịch vụ bảo hộ tín dụng trực tiếp hay gián tiếp nào, cơ quan phòng chống lừa đảo;
• bất kỳ tổ chức tín dụng nào để tiến hành kiểm tra tín dụng, kiểm tra liên quan đến việc chống rửa tiền cho mục đích phòng chống lừa đảo và xác minh tội phạm;
• bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chúng tôi cho rằng cần cung cấp để hỗ trợ các yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc đề nghị cung cấp sản phẩm với bất kỳ thành viên nào của Banker Link;
• bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chúng tôi cho rằng cần thiết để cung cấp các dịch vụ liên quan đến một sản phẩm; mà các bên này cư ngụ tại bất kỳ lãnh thổ nào.

Bảo Mật

Việc bảo mật của các dữ liệu cá nhân thuộc về khách hàng rất quan trọng đối với chúng tôi. Banker Link và mọi thành viên thuộc Cty Banker Link tuân thủ các biện pháp kỹ thuật và cơ chế nội bộ về bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân của hách hàng. Nếu có sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp này cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật như Banker Link. Dữ liệu cá nhân có thể được truyền tải đến hoặc lưu trữ tại những địa điểm tọa lạc bên ngoài quốc gia mà khách hàng cư ngụ. Bất kể dữ liệu cá nhân được truyền tải đến nơi đâu, chúng tôi thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân đó được lưu giữ an toàn. Khách hàng cần biết rằng Internet không phải là một hình thức giao tiếp an toàn, và mọi rủi ro liên quan đến việc gửi và nhận thông tin thông qua Internet bao gồm rủi ro bị truy cập và can thiệp trái phép bởi các bên thứ ba. Thông tin truyền tải qua Internet có thể phải được truyền qua nhiều quốc gia (thậm chí khi người gửi và người nhận cư ngụ trong cùng một quốc gia), trong đó có những quốc gia nơi pháp luật về bảo mật và bảo vệ dữ liệu không hoàn thiện như pháp luật tại quốc gia mà khách hàng cư ngụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bảo mật, an ninh hoặc tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân của khách hàng khi các dữ liệu này được truyền tải thông qua Internet.

Các điều Khoản và Điều Kiện khác

Có thể đã có các điều khoản và điều kiện cụ thể khác xác lập trong các thỏa thuận cung cấp dịch vụ ngân hàng và sản phẩm của chúng tôi mà các điều khoản và điều kiện đó điều chỉnh việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng. Các điều khoản và điều kiện đó phải được đọc hiểu cùng với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.

Các điều Khoản và Điều Kiện khác

Có thể đã có các điều khoản và điều kiện cụ thể khác xác lập trong các thỏa thuận cung cấp dịch vụ ngân hàng và sản phẩm của chúng tôi mà các điều khoản và điều kiện đó điều chỉnh việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng. Các điều khoản và điều kiện đó phải được đọc hiểu cùng với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.

Lưu trữ

Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng cho các mục đích pháp lý, quản lý, kinh doanh và hoạt động.

Tiếp thị

Chúng tôi sẽ không gửi các tài liệu tiếp thị đến khách hàng nếu khách hàng không yêu cầu.

Giám sát

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể ghi âm và giám sát các trao đổi qua phương tiện điện tử giữa khách hàng và chúng tôi để đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quản lý và các chính sách nội bộ của chúng tôi cho các mục đích nêu trên.

Quyền Truy cập

Trong giới hạn cho phép của pháp luật, quy định và/ hoặc hướng dẫn ngành ngân hàng hiện hành, khách hàng có thể có quyền yêu cầu được cung cấp bản sao Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến khách hàng đã được xử lý. Chúng tôi có thể được phép thu phí cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

Thay đổi Chính Sách Bảo Mật

Thông Tin Cá Nhân Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có thể được cập nhật tùy từng thời điểm và rà soát định kỳ.