ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

Website này được điều hành bởi CTY TNHH Banker Link. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên website này. Người sử dụng cần đảm bảo rằng khi sử dụng website đồng nghĩa với việc người sử dụng đã hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này dưới đây. Nếu người sử dụng không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản, lúc đó người sử dụng này sẽ được xem là sử dụng trái pháp luật và có trách nhiệm pháp lý trước pháp luật Việt Nam.
Banker Link có quyền từ chối truy cập vào website này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Khi truy cập vào website này, người sử dụng đã đồng ý rằng toàn bộ những thông tin trên website và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa người sử dụng và Banker Link sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, mọi tranh chấp phát sinh giữa người sử dụng và Banker Link sẽ được xét xử bởi tòa án Việt Nam.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

1. Người sử dụng hoàn toàn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của người sử dụng.
2. Người sử dụng hoàn toàn có khả năng pháp lý và phải từ 18 tuổi trở lên.
3. Người sử dụng bảo đảm rằng mọi thông tin mà người sử dụng cung cấp về chính người sử dụng và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
4. Không được sử dụng website này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
5. Không thực hiện bất kỳ hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua website này.
6. Không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, mua bán, phát tán, hoặc cấp phép website này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào.

Banker Link có thể thay đổi giao diện hoặc nội dung của website bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước, bao gồm: hình ảnh và thông tin.