Phương pháp quản lý rủi ro ESG trong các tổ chức tài chính - ngân hàng

04/03/2024
Trong những năm gần đây, rủi ro Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) là vấn đề quan trọng cần cân nhắc đối với ngành tài chính ngân hàng. Các tổ chức tài chính phải đối mặt với một loạt rủi ro ESG, bao gồm biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội và các vấn đề quản trị. Quản lý hiệu quả những rủi ro này là điều cần thiết để đảm bảo tính bền vững lâu dài, giảm thiểu tổn thất tài chính.

Nguồn: